Regulamin szkolenia – Profesjonalna obsługa pacjenta i budowanie dobrej marki

REGULAMIN WARSZTATÓW

PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA

§1

Informacje ogólne

 1. Organizatorami Warsztatów są: Mała Klinika Sp. z o. o. z  siedzibą w Gdańsku i Free City Group Adam Zajchowski z siedzibą w Gdańsku.
 2. Warsztaty odbędą się w siedzibie Spółki Mała Klinika w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 51, w terminie:
 • 12.12.2018 r. (wtorek)   godz. 08.00-16.00
 1. Warsztaty kierowane są do pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne i stomatologiczne, w szczególności pracowników rejestracji, asystentek stomatologicznych oraz osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem.

§2

Organizacja Warsztatów

 1. Rejestracja Uczestników Warsztatów odbywa się za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
 2. Warsztaty składają się z części teoretycznej i części praktycznej.
 3. W trakcie Warsztatów Uczestnicy zaproszeni zostaną na przerwę kawową i lunch kanapkowy.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest:
 • Zaakceptowanie warunków regulaminu,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na potrzeby Warsztatów,
 • Wniesienie określonej w § 3 opłaty za Warsztaty

§3

Płatność za Warsztaty

 1. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 299,00 zł netto/Uczestnika (367,77 zł brutto/Uczestnika).                    
 2. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 249,00 zł netto / za uczestnika (306,27 zł brutto/Uczestnika) w przypadku większej liczby osób skierowanych przez jeden podmiot.
 3. Należność za uczestnictwo w Warsztatach powinna być uregulowana przelewem najpóźniej na 7 dni przed terminem warsztatów na  rachunek bankowy:
  ALIOR BANK SA 73 2490 0005 0000 4520 9633 7165 (w tytule przelewu proszę wpisać: „WARSZTATY PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA”, nazwisko Uczestnika/Uczestników oraz termin Warsztatów).
 4. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego  oraz dokonanie opłaty w określonym terminie.
 5. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego i potwierdzenia Zamawiającemu zostanie wystawiona faktura proforma.
 6. Faktura za udział w Warsztatach zostanie przesłana po dokonaniu opłaty za Warsztaty.
 7. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego i potwierdzenia Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 3 dni robocze przed zaplanowaną datą Warsztatów. Rezygnacja musi mieć bezwzględnie formę pisemną, dopuszczalne jest przesłanie rezygnacji drogą mailową.
 8. W przypadku rezygnacji z Warsztatów w terminie późniejszym niż 3 dni robocze  organizator zwraca 50% wartości wpłaconej kwoty.

§4

Informacje dodatkowe

 1. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia Warsztatów jest zebranie się minimum 6 Uczestników. W przypadku zbyt małej ilości organizator ma prawo odwołać
  Warsztaty.
 2. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów, organizator jest uprawniony do ich odwołania
  (nawet w dniu planowanym) i zwrotu wpłaconych przez Uczestników środków.
 3. Uczestnicy po zakończeniu Warsztatów otrzymają imienny Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach.
 4. Koszty związane z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem ponoszą Uczestnicy Warsztatów.

Leave a comment